INKLUSION

Inklusion i Børnehuset Babuska

I Babuska arbejder vi ud fra en inkluderende tankegang som noget selvfølgeligt. Vi møder barnet og familien anerkendende i en relation baseret på ligeværd. Vi mener, at et barn. der mødes med ligeværd og anerkendelse. har bedst mulige forudsætninger for at udvikle en positiv selvopfattelse og identitet. Vi må derfor fremstå som efterligningsværdige voksne forstået på den måde, at hvis vi møder børnene anerkendende, vil de søge at efterligne denne kvalitet i deres indbyrdes fællesskab, hvor legen er katalysator for deltagelse i sociale relationer.

Inklusion er at undgå eksklusion. Inklusion handler om at støtte børn i udsatte positioner i deres fællesskaber. Det er vores opfattelse, at vurderingen af, om et barn er inkluderet i et fællesskab eller ej, beror på barnets egen følelse af at være en del af fællesskabet – inkluderet – eller ikke være en del af fællesskabet – ekskluderet.

Den gode børnegruppe

Den gode børnegruppe og dens kvaliteter er et vigtigt element ift. inklusion. Den er kendetegnet ved, at oplevelsen af en fælles identitet ikke overtrumfer den enkeltes identitet. Dette giver gruppen en samhørighed og en selvstændig identitet. Det er vigtigt, at børnene føler en gensidig forpligtigelse i forhold til oplevelsen af at høre til. Gruppen har et fælles mål, der er defineret og vejledt af de voksne. Hos os er det vigtigt, at man kan være barn og lade de voksne tage ansvaret. En stor del af dagen er vi fælles, hvor tydelige voksne tager ansvaret for indholdet og drager omsorg for alle. I den frie leg er vi helt ud i krogene opmærksomme på de forskellige lege, og de børn der deltager. Vi ved, at det er i den frie leg ekskluderende konflikter kan opstå. Ved at være til stede kan vi være på forkant med konflikterne. Vi har ikke en overvågende adfærd, men vi evner at gøre os usynlige ved at gøre huslige sysler eller havearbejde og derved være med på sidelinjen. På den måde har vi forudsætning for at træde ind i en eksluderende situation, idet vi har iagttaget optakten til den.

Det faktum. at vi har en stærk pædagogisk ballast i Babuska, er medvirkende til, at vi har overskud til at arbejde anerkendende samt have fokus på den gode børnegruppe. For at inklusion skal lykkes bør forholdet mellem barnet og fællesskabet være et både-og forhold. Dette forhold tilgodeses ved at børnegruppen har en oplevelse af samhørighed.

Baggrunden for arbejdet med inklusion

I 1992 underskrev 92 lande Salamanca-erklæringen. Det centrale i denne erklæring er, at alle børn – herunder også børn med særlige behov – har ret til uddannelse på de skoler, der er etableret for hovedparten af børnene. Argumentet er, at almindelige skoler er det bedste middel til at nedkæmpe diskriminering/diskrimination, hvis de har en inkluderende orientering og imødekommende læringsmiljøer.

Dette er kimen til, hvad dagtilbudsloven – som vi jo er underlagt – formulerer i form af begreberne inklusion og eksklusion. Målet er at nedbringe antallet af børn, der henvises til ”specialregi” bl.a. på baggrund af, at en bevægelse fra ”specialregi” til ”normalregi” på et senere tidspunkt i livet kan være svært.

Skanderborg Kommune har udarbejdet materialet ”Strategi for inklusion”, hvor de fortolker dagtilbudsloven. Det er at finde på Skanderborg Kommunes hjemmeside. I dette materiale gøres opmærksom på, at forudsætningen for inklusion bl.a. er, at der skabes differentierede pædagogiske miljøer, hvor fællesskabet værdsætter børns mangfoldighed og forskellighed. Differentierede fællesskaber tilbyder forskellige deltagelsesmuligheder til gavn for alle. For det enkelte barn skal fællesskabet være begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. Inklusion er et fællesanliggende og omfatter samarbejde mellem det pædagogiske personale, børn, forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Scroll to Top