VIDERE TIL SKOLE

Som i alle andre dagtilbud sender vi børnene videre til skole i det år, de fylder 6 år. I børnenes sidste år i børnehaven har vi fokus på, at børnene bliver klar til de nye udfordringer, som det kommende skoleliv byder på. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børnenes overgang mellem børnehave og skole.

Skoleparathed

I vores pædagogik lægger vi vægt på, at fundamentet for læring kommer på plads. Det betyder, at vi er meget optagede af barnets motoriske og sansemæssige udvikling samt af dets sociale udvikling. Vi opfatter disse områder som helt fundamentale for at barnet kan orientere sig i – og fokusere på – den læringssituation, som det møder i skolen. Til dette fundament hører også barnets sproglige udvikling, som vi øver gennem hele vuggestue og børnehavelivet med sang og leg.

Det er disse ting, vi arbejder med at styrke, og som vi vurderer på, når vi taler om, hvorvidt barnet er skoleparat. Derfor øver vi ikke skrive- og regne færdigheder i børnehaven, men lægger i stedet vores kræfter i at skabe det gode fundament. Og erfaringen viser, at det er godt givet ud!

Solsikkebørn

Alle børnehavegrupper i Babuska er aldersintegrerede. Det er de, fordi vi ser det som en kvalitet, at børnene er sammen i et fællesskab på tværs af alder. De små kan efterligne og se op til de store, og de store får mulighed for at hjælpe de små på vej. På den måde får de ældste børn brugt det allerbedste i sig selv, samtidig med at de får deres egne færdigheder positivt bekræftet.

Det sidste halve år af børnenes børnehavetid, samler vi så de kommende skolebørn til en fælles aktivitet. Én gang ugentligt mødes de kommende skolebørn på tværs af de kendte grupper og laver ”Solsikke eurytmi”. Eurytmien indeholder både motoriske og sociale udfordringer, som forbereder børnene på den kommende skoletid.

Hvert år tager pædagogerne stilling til, hvad dette års skolebørn har brug for, og ud fra dette planlægges evt. andre storbørns aktiviteter. Det kan være aktiviteter der går på det grov- eller finmotoriske, det sproglige eller det sociale. Det kan være aktiviteter som foregår på hver enkel stue eller i en Solsikkegruppe.

Skolevalg

Babuskabørnene går videre til forskellige skoler. En del fortsætter på Rudolf Steiner Skolen, som ligger ved siden af børnehaven, nogle går til distriktsskoler i deres område og nogle vælger andre friskoler.

Skolevalg er et privat anliggende, derfor blander vi os ikke i forældres skolevalg, men vejleder og guider forældrene så godt vi kan. Vi hænger opslag op om arrangementer på Rudolf Steiner Skolen, som er en naturlig fortsættelse af vores pædagogik. Derudover får vi hvert år tilsendt materialer fra Niels Ebbesens Skolen og Morten Børup Skolen, som vi formidler videre til de familier som hører til i dette skoledistrikt.

Skoleudsættelse

Som udgangspunkt går alle børn videre til skole i det år, de fylder 6 år. I særlige tilfælde kan der dog iværksættes en skoleudsættelse, hvis det vurderes, at det er til barnets fordel at få et ekstra år i børnehaven. Denne vurdering foretages af distrikt skole, Babuska, forældre og PPR i fællesskab på et tværfagligt samarbejdsmøde.

Scroll to Top